Director
SNA Kutiyattam Kendra
‘Sahithi’ TC 51/1760(1,2,3),
Ashraman Road,
Mudavanmugal, (Near St. Mary's School),
Aramada P.O. Poojappura,
Thiruvananthapuram – 695 032

Tel: +91–471 –2352121, 2354455 (Office) 
Director: +91–471 –2358383

Email: kutiyattamkendra@gmail.com
Kutiyattam@yahoo.com